News

Protocolakkoord tussen de Vlaamse Regering, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, de Belgische Vereniging van Incassobureaus en de erkende instellingen voor schuldbemiddeling

Back to overview
13/03/2024 • 12:00
Back to overview

Als bijlage vindt u hier de tekst van het protocol. 

Minister Benjamin Dalle benadrukte in zijn openingswoord dat er een bijkomend protocol voor de gerechtelijke fase - dus voor de gerechtsdeurwaarders - op korte termijn zal worden afgesloten.

PERSBERICHT: Protocolakkoord moet mensen met een overmatige schuldenlast sneller naar schuldhulpverlening leiden en extra invorderingskosten voorkomen

Vandaag ondertekenden Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle, Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB), de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen (ABR-BVI), de erkende instellingen voor schuldbemiddeling bij de OCMW ’s en CAW’ s en het steunpunt Mens en Samenleving (SAM), een protocolakkoord dat overmatige schuldenlast moet voorkomen. Met dit protocolakkoord willen ze mensen in armoede beschermen door nodeloze invorderingskosten te vermijden en hen actief naar schuldhulpverlening te leiden.

De focus van het protocol ligt op vroegtijdige detectie van mensen in overmatige schuldenlast, met als doel hen op tijd te informeren en door te verwijzen naar passende schuldhulpverlening. Hierdoor kan een realistisch afbetalingsplan opgesteld worden, waarbij invorderingskosten niet verder oplopen.

Het initiatief voor dit protocolakkoord komt voort uit het Vlaams regeerakkoord, dat zich richt op de strijd tegen overmatige schuldoverlast. Hoewel Vlaanderen geen bevoegdheid heeft op het gebied van invordering, zagen de ondertekenaars ruimte binnen de federale regelgeving om nodeloze invorderingskosten te vermijden, zonder blind te zijn voor de schuldeisen, en dus met respect voor de rechten van alle betrokkenen. Het afgesloten akkoord is dan ook een engagement gebaseerd op goodwill en goede communicatie tussen de verschillende betrokken partijen.

De protocoltekst zal jaarlijks geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd en/of geactualiseerd.

Respect en begrip

Overmatige schuldenlast komt nog al te vaak voor, en de gevolgen kunnen enorm zijn. Dat moeten we op alle mogelijke manieren proberen te vermijden. Met dit protocol willen we overmatige schuldenlast sneller detecteren, en de mensen de nodige tijd bieden om een oplossing te zoeken voor hun financiële problemen. Respect en begrip voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar is de basis voor een oplossing bij betalingsachterstanden.” – Benjamin Dalle, Vlaams minister van Armoedebestrijding.

Ik ben heel tevreden dat we vandaag dit bijzonder protocolakkoord kunnen afsluiten. Mensen die het financieel al moeilijk hebben, mogen niet nog verder in een financiële put geduwd worden, met alle gevolgen van dien voor het mentale en fysieke welzijn. Goede afspraken tussen gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en hulpverleners zorgen er voor dat gemaakte schulden zo goed mogelijk worden terugbetaald, grotere kosten vermeden worden en mensen ondanks de overmatige schulden opnieuw perspectief kunnen zien. Goede afspraken die alleen maar in het voordeel zijn van alle partijen. Bedankt aan alle betrokken bij dit akkoord voor de goede wil en samenwerking.” – Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn.

Mensen die geconfronteerd worden met schulden, wachten vaak lang - soms zelfs jaren - met hulp zoeken, vaak uit schaamte, uit overtuiging dat ze het zelf wel zullen regelen, of uit angst voor wat er hen precies boven het hoofd hangt. Vanuit CAW vinden we het belangrijk dat elke mens in een kwetsbaar moment zo snel mogelijk de stap kan zetten naar hulp. Want voorkomen is beter dan genezen: vroegdetectie, hulp op maat en goede doorverwijzing zijn cruciaal om te voorkomen dat problemen escaleren of ontsporen. Deze overeenkomst is een belangrijke stap om mensen die met schulden geconfronteerd worden een menswaardig bestaan te blijven garanderen en hen zo goed en tijdig mogelijk te helpen. Vanuit CAW bieden we psychosociale hulp voor mensen met geldzorgen. Want die  veroorzaken stress en soms mentale problemen. Moeilijk aflosbare schulden kunnen leiden tot depressie, angsten, alcoholproblemen en andere psychische aandoeningen.” – Wouter Torfs, voorzitter CAW Groep.

“Schulden zorgen voor meer schulden. Met dit protocol proberen we daar een dam tegen op te werpen. We versterken de samenwerking op het terrein. Zo kan de dagelijkse inzet van de OCMW's nog beter renderen. We pakken het immers aan de bron aan. Onze kwetsbare burgers kunnen hier alleen maar baat bij hebben.” – Wim Dries, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

We ondersteunen de principes van dit herenakkoord en willen zelfs verdergaan door onze eigen engagementen met de Vlaamse regering en de sociale organisaties te versterken. De schuldenproblematiek verdient een coherent beleid waarin preventie, vroegdetectie en gegevensdeling essentiële schakels zijn. Het dagelijks contact van OCMW’s, CAW’s en gerechtsdeurwaarders met burgers is daarbij cruciaal.

Gerechtsdeurwaarders kunnen schulden niet wegtoveren, maar we kunnen wél de best mogelijke oplossing voor elke situatie faciliteren. De persoon is het vertrekpunt, niet de factuur. Wie wil maar niet kan betalen of het moeilijk heeft, moet zo snel mogelijk – en liefst voor de opstart van een procedure – begeleid worden naar een alternatief op maat zoals een opschortend afbetalingsplan, een vorm van schuldhulpverlening of een volledig nieuwe start.  De samenwerking tussen de Vlaamse en Brusselse gerechtsdeurwaarders en de Vlaamse Belastingdienst bewijst dat de faciliterende aanpak van de gerechtsdeurwaarder werkt: sinds 2010 werden 1.463.987 dossiers geregeld, goed voor een bedrag van 1.395.105.166 euro.” – Jan De Meuter, voorzitter van het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Dit protocolakkoord formaliseert de manier van samenwerking die gelukkig op heden al vaak op terrein bestaat tussen de schuldhulpverleners van het OCMW/CAW, versterkt door BudgetInZicht, en gerechtsdeurwaarders en incassokantoren, die uitgaat van een meer ondersteunende benadering van personen en gezinnen in een financieel kwetsbare positie. Even belangrijk is dat het akkoord de minnelijk schuldbemiddeling als volwaardige bijstandsvorm erkent naast de kostelijke, langdurende en meer ingrijpende gerechtelijke procedure collectieve schuldenregeling die bij voorkeur, ook door vroeg-detectie door de invorderaars, in het belang van schuldeisers en schuldenaren, wordt vermeden. Wat volgens het akkoord ook geldt voor invordering: het maximaal inzetten op minnelijke invordering en het liefst vermijden van de duurdere gerechtelijke invordering waarbij dwangmaatregelen kunnen worden ingezet.” – Michel Tirions, voorzitter SAM vzw.

Het is in ons maatschappelijke visie logisch dat het minnelijke invorderen maximale kansen krijgt bij schuldinvordering. ABR-BVI streeft al jaren naar een zo uitgebreid mogelijke periode voor minnelijk invorderen. Duurzaam omgaan met schulden staat bij ons centraal. Schuldenaars kiezen immers vaak niet voor die situatie en zijn zelf vaak slachtoffer van ziekte, jobverlies, onverwachte wendingen,... We hechten dan ook veel belang aan onze deontologische code in de samenwerking met onze leden, overheden en partners. Samen zoeken we een positieve oplossing die ook voor de schuldeisers aanvaardbaar is.” – Martine T'Jampens, voorzitter ABR-BVI.